REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI SPOŁECZNEJ
„SZKOŁA POMAGA SZKOLE”

§ 1. Organizator

1. Organizatorem Akcji jest Centrum Rozwoju Lokalnego (KRS: 0000332814)
z siedzibą w Zawierciu przy ul. Zaparkowej 23, zwane w dalszej części regulaminu
Organizatorem.

2. Informacji na temat akcji udziela koordynator akcji pod numerem telefonu +48 32 494 13 19, e-mail: crl@crl.org.pl. Informacje udzielane są również w biurze organizatora: ul. Zaparkowa 23 w Zawierciu, w dni robocze w godzinach 7.00-15.00.

§ 2. Cele akcji

1. Zebranie środków na remont mołdawskiej szkoły w Ivancea.

2. Integracja środowiska szkolnego poprzez współpracę przy organizowaniu inicjatyw charytatywnych.

3. Wykształcenie odpowiednich postaw i wzorców postępowania u młodzieży szkolnej.
4. Stworzenie inicjatywy inspirującej do działania tysiące młodych ludzi.
5. Promocja wolontariatu.

§ 3. Uczestnicy akcji

1. Uczestnikami akcji mogą zostać wszystkie placówki szkolnena terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które zgłoszą chęć udziału w akcji.

2. Zgłoszenie do udziału w akcji odbywa się poprzez drogą elektroniczną formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.moldawia.crl.org.pl
3. Uczestnikiem akcji jest placówka szkolna.

4. Do udziału w akcji można się zgłaszać do 10 czerwca 2021.

5. Osoba zgłaszająca placówkę do wzięcia udziału w akcji oświadcza, że działa w porozumieniu i za zgodą Dyrekcji.
6. W formularzu wskazuje się Koordynatora Akcji. W przypadku braku wskazania takiej osoby, Koordynatorem zostaje zgłaszający.
7. Koordynator Akcji zobowiązany jest w terminie przekazywać Organizatorowi wszelkie informacje, o które prosi Organizator i które wynikają z zapisów regulaminu.

§ 4. Harmonogram akcji

1. Rejestracja do udziału w akcji rozpoczyna się 15 padziernika 2020 roku i trwa do 30 czerwca 2021 roku.

2. Faza realizacji przedsięwzięć w ramach akcji rozpoczyna się z dniem 15 października 2020 roku i trwa do 30 czerwca 2021 roku.
3. Materiały do pobrania będą dostępne na platformie moldawia.crl.org.pl
4. Do dnia 30 czerwca 2021 roku wszyscy Uczestnicy zobowiązani są przesłać informacje dotyczące zorganizowanego przedsięwzięcia (opis inicjatywy, sposób organizacji wydarzenia, liczbę zaangażowanych osób).
5. Organizator pozostawia Uczestnikom dowolność przy planowaniu przedsięwzięcia w ramach akcji “Szkoła Pomaga Szkole”.
6. Uczestnik za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie zawiadamia Organizatora o terminie planowanego przedsięwzięcia.

7. Po zakończeniu przedsięwzięcia Uczestnik informuje w terminie 14 dni Organizatora o jego efektach, w tym o zebranych środkach na pomoc szkole w Ivancea.

§ 5. Zasady udziału w akcji

Wszystkie potrzebne dokumenty (regulamin, formularz zgłoszeniowy, karta oceny) do akcji “Szkoła pomaga szkole” dostępne są na platformie rejestracyjnej: adres strony zostanie dodany

1. Rejestracja do udziału w akcji odbywa się poprzez wyrażenie przez placówkę szkolną woli udziału za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.
2. Każdy Uczestnik po zgłoszeniu do udziału w akcji zobowiązany jest do przeprowadzenia wydarzenia, podczas którego zbierane będą środki na remont i pomoc szkole w Ivancea.
3. Podczas realizowanego przedsięwzięcia Uczestnik zobowiązany jest do prezentacji głównego celu akcji, którym jest pomoc szkole w Ivancei
4. W trakcie trwania wydarzenia Uczestnik przeprowadza zbiórkę charytatywną na realizację celu głównego akcji – remont szkoły w Ivancea.
5. Po zakończeniu przedsięwzięcia Uczestnik przesyła “Formularz podsumowujący realizację przedsięwzięcia” (załącznik nr 2 do regulaminu).
6. Wszystkie nadesłane formularze zostaną ocenione w oparciu o “Zasady punktacji”. (załącznik nr 1 do regulaminu).
7. Uczestnik akcji ma 14 dni kalendarzowych od zakończenia przedsięwzięcia na dokonanie wpłaty środków na konto bankowe: 91 1050 1142 1000 0090 8064 0668.
8. Organizator dostarcza materiały informacyjne o celach zbiórki wraz z opisem szkoły, na którą zbierane są środki.
9. Zachęca się do promocji zbiórki 1% podatku na rzecz mołdawskiej szkoły w Ivancea. (KRS 0000 332 814, cel szczegółowy: MOŁDAWIA).
a) Przez promocję w Interncecie należy rozumieć zamieszczanie informacji o zbiórce 1% na stronach internetowych czy w mediach społecznościowych.
b) Przez inne formy promocji rozumie się wszelkie inne metody, które pozwolą na przekazanie informacji o zbiórce 1%.

10. O wszelkich zmianach w harmonogramie akcji, które mogą pojawić się w trakcie trwania akcji, Organizator będzie informował drogą elektroniczną.
11. Organizator zachęca, by w trakcie przygotowywania i realizacji przedsięwzięcia robić zdjęcia, które następnie można zamieścić na stronie internetowej placówki i w mediach społecznościowych .
12. Organizator wyraża zgodę na oznaczanie profilu Centrum Rozwoju Lokalnego we wpisach w mediach społecznościowych

§ 6. Organizacja przedsięwzięcia

1. Uczestnik akcji społecznej “Szkoła Pomaga Szkole” zobowiązany jest do zorganizowania przedsięwzięcia, podczas którego będzie prowadzona zbiórka charytatywna.
2. Przedsięwzięcie może zostać zorganizowane w szkole lub w innej lokalizacji.
3. Uczestnik może zaprosić do współpracy przy organizacji wydarzenia inne placówki, samorządy, stowarzyszenia, fundacje czy firmy.
4. Podczas przedsięwzięcia muszą zostać zaprezentowane cele akcji “Szkoła pomaga szkole”
5. Przedsięwzięcie może przyjąć dowolną formę – może to być kiermasz charytatywny, licytacja, turniej sportowy, festyn lub wydarzenie w formule stworzonej przez Uczestnika na potrzeby akcji.
6. W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć media.
7. Dopuszcza się zorganizowanie przez Uczestnika większej liczby przedsięwzięć niż jedno.

§ 7. Podsumowanie akcji

1. Po zakończeniu akcji zostanie opublikowany zbiorczy raport podsumowujący akcję, zawierający szczegółowe dane statystyczne.
2. Zebrane środki zostaną przeznaczone na remont szkoły w Ivancea.
3. Organizator zobowiązuje się do przekazania wszystkim Uczestnikom informacji i wydatkowaniu zebranych środków i postępach w remoncie.
4. Pięciu Uczestników, którzy wykażą się największym zaangażowaniem otrzyma pomoce edukacyjne będące formą podziękowania za zaangażowanie.
I miejsce – pomoce dydaktyczne o wartości 2000zł
II miejsce –pomoce dydaktyczne o wartości 1500zł
III miejsce – pomoce dydaktyczne o wartości 1000zł
IV miejsce – pomoce dydaktyczne o wartości 500zł
V miejsce – pomoce dydaktyczne o wartości 500zł
5. Wybór pięciu najbardziej zaangażowanych uczestników nastąpi w oparciu o nadesłane przez Uczestników informacje zawierające:
A. opis zrealizowanego przedsięwzięcia
B. miejsce organizacji wydarznia (szkoła lub inna lokalizacja)
C. zebraną kwotę
6. Wybór zostanie dokonant w oparciu o zasady punktacji (załącznik nr 1) oraz wypełnioną i przesłaną drogą pocztową przez Uczestnika kartę oceny (załącznik nr 2).
7. Oceny nadesłanych kart dokona 3 osobowa komisja złożona z przedstawicieli Organizatora.
8. Uczestnik musi uzbierać kwotę na poziomie minimum 100zł, by uczestniczyć w zmaganiach o miano jednego z 5 najbardziej zaangażowanych Uczestników.
9. Organizator zobowiązuje się do publikacji danych dotyczących łącznej sumy zebrnaych środków w terminie 14 dni od zakończenia fazy realizacji przedsięwzięć
10. Wszyscy Uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną o łącznej kwocie zebranej na pomoc szkole w Ivancei.
11. W styczniu 2021 roku zostanie zorganizowana gala podsumowująca akcję, podczas której zaprezentowane zostaną efekty akcji, a także harmonogram przekazywania pomocy szkole w Ivancei.

12. Każdy uczestnik akcji otrzyma certyfikat potwierdzający udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej “Szkoła Pomaga Szkole”
13. Koordynator akcji szkolnej otrzyma dyplom z podziękowaniem za koordynację działań Uczestnika.

§ 8. Organizacja Akcji

1. Placówka chcąca wziąć udział w akcji jest zobowiązana do wypełnienia formularza na stronie: moldawia.crl.org.pl.

2. Wypełnienie i przesłanie formularza jest różnoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zapisem RODO.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu przeprowadzania akcji.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Przystąpienie do akcji oznacza akceptację regulaminu, zapisów RODO oraz wyrażenie zgody uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 roku, Nr 101 poz. 962 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do prawidłowej współpracy z organizatorem oraz w celach związanych z akcją.

2. Placówki uczestniczące w akcji wyrażają zgodę na publikację nadesłanych materiałów

(zdjęcia, krótki film itp.). Materiały zostaną opublikowane m.in. na stronach internetowych Organizatora,

3. Organizator wyraża zgodę na wykorzystywanie własnego logo Placówkom, które przystąpiły do akcji poprzez publikację zebrany materiałów podczas trwania akcji na własnych stronach internetowych na potrzeby promocji całej akcji.

 

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1. Zasady punktacji

Załącznik nr 2. Formularz podsumowujący realizację przedsięwzięcia

 

 

Polityka prywatności (kliknij, aby zobaczyć)